Säker Eld logotyp

Sotning av restauranger

Säker Eld sotar alla typer av restauranger. Sotning av restaurangers ventilationskanaler är vår specialitet. Imkanalen från restaurangköket blir ofta starkt försmutsad och därigenom ökar brandrisken. Genom att teckna något av våra serviceavtal förlänger man imkanalens livslängd samt skapar en god arbetsmiljö i restaurangköket och minskar brandrisken. Sweep kan genom våra expertsotare erbjuda flera rengöringsmetoder samt effektiviseringar av fläktsystem.

Metod 1

Traditionell sotning där skumsprutor, högtrycksutrustning och kemikalier används. Imkanalens smutsighetsgrad kontrolleras och vattenkänsliga områden täcks in med plast.

Metod 2

Sotning av imkanalen utförs med specialutformad het ångutrustning. Extremt het ånga pulserar in i ventilations- systemet och starkt försmutsade samt svåråtkomliga partier rengöres med fullgott resultat.

Metod 3

Torr-is blästring av ventilationssystemet är den mest effektiva och miljövänliga metod av rengöring. Starkt försmutsade ytor blästras med små pellets av Torr-is, som är koldioxid i fast form. Metoden förhindrar att inga restprodukter i form av kemikalier eller vatten smutsar ner restaurangköket.

Metod 4

Låt Ozon göra rent imkanalen. Ozon-aggregat monteras på imkanalen där den gör mest nytta. Ozon kommer sedan att pumpas ut i imkanalen när restaurangen är i drift. Detta reducerar fettmängden i kanalen kraftigt. Ozon-aggregat offereras och serviceavtal upprättas med er för bästa övervakningen av systemet. Pay-off tiden för investering är cirka 2 år.