Säker Eld logotyp

OVK besiktning Stockholm

Vi på Säker eld utför besikning, åtgärdar brister samt gör efterkontroll. Det gör vi i hela Stockholm. Enkelt och smidigt tycker våra kunder.

OVK ska göras regelbundet i de flesta flerbostadshus. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som ska se till att OVK utförs.

Vid den första besiktningen kontrolleras:

  • att ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter.
  • att ventilationen är rätt justerad och att den fungerar som den ska.
  • att ingen smuts finns i kanalerna som kan spridas i byggnaden.
  • att instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga.

Fyra steg till bättre inomhusmiljö

1. Ventilationskontroll

Först besiktigas ventilationsanläggningen. Eventuella brister och felaktigheter skrivs ned i ett protokoll.

2. Åtgärder

Vi på Säker Eld åtgärdar de brister som blivit påtalade vid ventilationskontrollen. Kanalsystem rengörs, trasiga kanaler byts ut och kompletteringar görs.

3. Injustering.

Efter ingrepp i ventilationssystemet måste luftflöden ställas in. En ventilationsanläggning med balans i systemet värnar om ett gott inomhusklimat.

4. Efterbesiktning och kontroll.

När alla moment är gjorda enligt ventilationskontrollantens protokoll skall behörig besiktningsman komma för efterbesiktning. Då kontrolleras att åtgärderna är utförda enligt gällande normer.

Hjälp med OVK besikning i Stockholm?

Vi är certifierade och behöriga att hjälpa er med alla fyra stegen. Fyll i formuläret nedan så tar vi sedan ett första snack om tillvägagångssätt i just er fastighet

Information från Bolagsverket

OVK ska göras regelbundet

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning). Se vår tabell med intervaller för olika kategorier av byggnader.

Byggnader och typ av ventilationssystem

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilaton = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Hur ska funktionskontrollen göras?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten

  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Skicka protokollet till kommunen

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

Sätt upp intyget i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Åtgärda fel och brister omgående

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.